Area Command 3

contact:
Area Command 3
Lieutenant Ruben Soriano
Phone: 626-570-5151

AREA COMMAND 3

区域命令3

COMANDO DE AREA 3

Photo of Area 3 commander Lt Ruben Soriano

Lieutenant Ruben Soriano manages the Northwest Area Command. He graduated from the Rio Hondo Police Academy (Class #143) in May of 1998.  Prior to being hired as a police officer, Lt. Soriano served as a Police Jailer and Police Cadet for the department from 1994-1998.  

Throughout this career, Lt. Soriano has worked on a variety of assignments, including Patrol where he served as a Field Training Officer, Explorer Advisor, a Community Oriented Policing and Problem Solving-Officer and the Investigations Division where he was assigned to the Special Enforcement Unit as a narcotic and criminal street gang detective. Lt. Soriano was promoted to the rank of Corporal in 2006 and promoted to the rank of Sergeant in 2016.

To get in touch with Lt. Soriano, email him at: Area3@alhambrapd.org or you can click here to submit a form.

 鲁宾·索里亚诺中尉负责管理西北地区司令部。他于1998年5月毕业于里约Hondo警察学院(第143类)。在被聘为警务人员之前,Soriano中尉在1994年至1998年期间担任该部门的警官和警官。  

在整个职业生涯中,索里亚诺中尉从事过各种任务,包括巡逻,他曾担任现场培训官,探险家顾问,面向社区的警务和问题解决办公室主任以及调查部,并被分配到了特种执法部门。[NV1] 负责[NV2] 犯毒和犯罪街头帮派的侦探。索里亚诺中尉于2006年晋升为下士,并于2016年晋升为中士。

要与索里亚诺中尉取得联系,请给他发送电子邮件:Area3@alhambrapd.org单击此处提交表格

El teniente Rubén Soriano dirige el Comando del Área Noroeste. Se graduó de la Academia de Policía de Rio Hondo (Clase # 143) en mayo de 1998. Antes de ser contratado como oficial de policía, el Tte.Soriano se desempeñó como Carcelero y Cadete de Policía para el departamento entre 1994 a 1998.  

A lo largo de su carrera, el Teniente Soriano ha trabajado en una variedad de asignaciones, incluida la Patrulla, donde se desempeñó como Oficial de Capacitación de Campo, Asesor de Exploradores, Oficial de Policía Orientada a la Comunidad y Resolución de Problemas y la División de Investigaciones donde fue asignado a la Aplicación Especial de Ejecución Unidad como detective de narcóticos y pandillas callejeras. El Tte. Soriano fue ascendido al rango de cabo en 2006 y ascendido al rango desargento en 2016.

Para ponerse en contacto con el teniente Soriano, envíele un correo electrónico a: Area3@alhambrapd.org o puede hacer clic aquí para enviar un formulario .

Trung úy Ruben Soriano quản lý Bộ Tư lệnh Khu vực Tây Bắc. Anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Rio Hondo (Lớp # 143) vào tháng 5 năm 1998. Trước khi được thuê làm cảnh sát, Trung úy Soriano đã từng là Cảnh sát viên và Học viên Cảnh sát cho bộ từ năm 1994-1998.  

Trong suốt sựng hiệp này, Trung úy Soriano đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm Tuần tra, nơi ông từng là Cán bộ Huấn luyện Thực địa, Cố vấn Thám hiểm, Cán bộ Giải quyết Vấn đề và Lập chính sách Định hướng Cộng đồng và Bộ phận Điều tran ơi ông được bổ nhiệm vào Cơ quan Thực thi Đặc biệt Đơn vị như một thám tử băng đảng đường phố ma tuý và tội phạm. Trung úy Soriano được thăng cấp Hạ sĩ năm 2006 và thăng cấp Thượng sĩ năm 2016.

Để liên lạc với Trung úy Soriano, hãy gửi email cho anh ấy theo địa chỉ: Area3@alhambrapd.org hoặc bạn có thể nhấp vào đây để gửi biểu mẫu .

 Permits, Licenses, & Applications

No items found.

No items found.

Subscribe to Receive City Council Meeting Information