Area Command 1

contact:
Area Command 1
Lieutenant Tai Seki
Phone: 626-570-5151

AREA COMMAND 1

区域命令1

COMANDO DE AREA 1

Picture of Lieutenant Tai Seki and map of Area 1

Lieutenant Tai Seki has over 18 years of experience in law enforcement. After completing the Orange County Sheriff’s Academy Class 155 in 2002, he was assigned to the Field Services Division as a patrol officer. He eventually became a detective in the Investigations Division and investigated crimes ranging from burglaries and thefts to robberies and homicides.

After working several years as a narcotics investigator in the Special Enforcement Unit, Tai was promoted to the rank of sergeant. He supervised patrol teams and investigators over a period of 5 years. Tai was promoted to lieutenant in 2018 and currently supervises a patrol team. In addition to his supervisory duties, Tai is the Team Commander of the Department’s Special Response Team.

To get in touch with Tai, email him at: Area1@alhambrapd.org or you can click here to submit a form.

Tai Seki中尉在执法方面拥有18年以上的经验。在2002年完成橘郡警长的155类学院课程后,他被任命为现场服务部的巡逻官。他最终成为调查部的一名侦探,并调查了从盗窃,抢劫和杀人的犯罪。

在特种部队中担任毒品调查员数年之后,Tai被提升为中士。他监督巡逻队和调查员长达5年。Tai于2018年被提升为中尉,目前监督一支巡逻队。除了担任监督职务外,Tai还是美国国防部特别响应小组的队长。

要与Tai联系,请给他发送电子邮件:Area1@alhambrapd.org单击此处提交表格

El teniente Tai Seki tiene más de 18 años de experiencia enel cumplimiento de la ley. Después de completar la Clase 155 de la Academia del Sheriff del Condado de Orange en 2002, fue asignado a la Divisiónde Servicios de Campo como oficial de patrulla. Con el tiempo se convirtió en detective en la División de Investigaciones e investigó delitos que ibandesde robos y  homicidios.

Después de trabajar varios años como investigador de narcóticos en la Unidad de Ejecución Especial, Tai fue ascendido al rango desargento. Supervisó equipos de patrulla e investigadores durante un períodode 5 años. Tai fue ascendido a teniente en el 2018 y actualmente supervisaun equipo de patrullas. Además de sus funciones de supervisión, Tai es el comandantedel equipo de respuesta especial del departamento.

Para ponerse en contacto con Tai, envíele un correo electrónico a: Area1@alhambrapd.org o puede hacer clic aquí para enviar un formulario .

Trung úy Tai Seki có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Sau khi hoàn thành Lớp 155 của Học viện Cảnh sát trưởng Quận Cam vào năm 2002, anh được bổ nhiệm vào Bộ phận Dịch vụ Hiện trường với tư cách là sĩ quan tuần tra. Cuối cùng anh trở thành một thám tử trong Bộ phận Điều tra và điều tra các tội phạm khác nhau, từ trộm cắp và trộm cắp đến cướp và giết người.

Sau vài năm làm điều tra viên về chất ma tuý ở Đội thi hành án đặc biệt, Tài được thăng cấp bậc trung sĩ. Ông đã giám sát các đội tuần tra và điều tra viên trong khoảng thời gian 5 năm. Ông Tài được thăng quân hàm Thượng úy năm 2018 và hiện đang làm nhiệm vụ giám sát một tổ tuần tra. Ngoài nhiệm vụ giám sát,Tài còn là Đội trưởng Đội phản ứng đặc biệt của Sở.

Để liên hệ vớiTai, hãy gửi email cho anh ấy theo địa chỉ: Area1@alhambrapd.org hoặc bạn có thể nhấp vào đây để gửi biểu mẫu .

 

 Permits, Licenses, & Applications

No items found.

No items found.

Subscribe to Receive City Council Meeting Information