City Council & Board/Commission Meetings

Information pertaining to the upcoming City Council meetings will be posted at least 72 hours prior to the relevant regular meeting and can also be obtained from the City Clerks office. In order to download the documents below, you’ll need to download a free copy of Adobe Acrobat.

Anyone interested in obtaining language translation services may request the use of a translator by contacting the City Clerk's office by 4 p.m. Thursday prior to a City Council or Planning Commission meeting. Please fill out a Speaker Request Card and submit it to the City Clerk's Office.

Cualquier persona interesada en obtener servicios detraducción de idioma puede solicitar un traductor al comunicárse con la Oficinadel Secretario de la Ciudad antes de las 4 p.m. el Jueves antes de una reunióndel Consejo de la Ciudad o de la Comisión de Planificación. Porfavor complete una tarjeta de solicitud de orador y envíela a la Oficina del Secretario de laCiudad.

任何人如有興趣要求語言翻譯服務的,請在下午4點前與市政文員辦公室聯繫。在市議會或規劃委員會會議之前的星期四,請填寫演講者要求卡,然後將其提交給市政文員辦公室。

언어 번역 서비스를받는 데 관심이있는사람은오후4시에시서기사무실에연락하여통역사를요청할수있습니다.시의회또는기획위원회회의전목요일.연사요청카드를작성하여시서기사무실로제출하십시오.

Những ai muốn sử dụng dịch vụ thông dịch thì xin hãy liên lạc với văn phòng thư ký thành phố trước 4 giờ chiều ngày thứ năm trước cuộc họp của Hội đồng thành phố hoặc Ủy ban kế hoạch. Xin hãy vui lòng điền vào thẻ yêu cầu người phát biểu và nộp cho Văn phòng thư ký thành phố.

Ang sino mang nangangailangan ng serbisyo sa pagsasalin ng wika ay maaaring humiling ng tagasalin.  Makipag-ugnayan lamang sa CityClerk’s Office bago mag-ika-apat ng hapon, Huwebes bago ang nakatakdang pulong ng Lungsod o Komisyon sa Pagpaplano.  Mangyaring punan ang isang Speaker Request Card at isumite ito sa City Clerk's Office.

No items found.
September 14, 2021

Youth Commission

September 10, 2019

Youth Commission

September 11, 2018

Youth Commission

Subscribe to Receive City Council Meeting Information